1. Zasady realizacji wyjazdów studentów PK w danym roku akademickim dostępne są na stronie internetowej WIL
 2. Spotkanie informacyjne dla studentów WIL zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ odbywa się w pierwszym tygodniu semestru letniego. Termin spotkania oraz termin składania podań o wyjazd zostaje ogłoszony na stornie internetowej WIL, w systemie EHMS oraz na plakatach umieszczonych na tablicach informacyjnych w budynku Wydziału
 3. Podania o wyjazd (zarówno na studia jak i na praktyki) należy składać do dziekanatu WIL na formularzach dostępnych na stronie internetowej Wydziału w terminie podanym w ogłoszeniu.
 4. Do podania należy dołączyć świadectwo znajomości języka w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej. Dla osób nieposiadających takiego zaświadczenia zorganizowany jest egzamin językowy. Negatywny wynik egzaminu językowego eliminuje z dalszych etapów rekrutacji.
 5. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: Wydziałowy Koordynator WIL Programu Erasmus, Prodziekan WIL oraz pracownik dziekanatu WIL oddelegowany do obsługi studentów Erasmus
 6. Kolejność osób na liście rekrutacyjnej ustalana jest na podstawie średniej z dotychczasowego przebiegu studiów.
 7. Protokół z rekrutacji sporządzany jest w formie rankingowej. Osobne listy osób zakwalifikowanych ustalane są dla wyjazdów na studia oraz dla wyjazdów na praktyki.
 8. W przypadku wyjazdu na studia w protokole podana jest uczelnia partnerska na którą student został zakwalifikowany.
 9. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej. Odwołanie należy składać do dziekanatu WIL w terminie 10 dni od ogłoszenia list rankingowych.
 10. Odwołania rozpatrywane są przez Dziekana WIL w terminie 14 dni. Decyzja Dziekana jest ostateczna.

W procesie rekrutacji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK na wyjazdy na studia częściowe oraz praktyki w ramach Programu Erasmus + brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wyniki w nauce (średnia z toku studiów)
 • znajomość języka obcy.

 

ZASADY 2019/2020 - ogłoszenie 12.06.2019 r.

ZASADY 2020/2021 - ogłoszenie 30.09.2020 r.

ZASADY 2021/2022 - ogłoszenie 23.11.2021 r. - zasady te obowiązują podczas trwania całego program tj. w latach 2021-2027. Mogą się zmienić w tym czasie jedynie zasady finansowania - w tym miejscu pojawi się wtedy aktualizacja.

ZASADY wyjazdów - projekt roku 2022: Akcja KA131: Mobilność edukacyjna - zasady te obowiązują podczas trwania całego program tj. w latach 2021-2027. Mogą się zmienić w tym czasie jedynie zasady finansowania - w tym miejscu pojawi się wtedy aktualizacja.

 

Rekrutacja zazwyczaj odbywa się na wiosnę roku poprzedzającego wyjazd. Z języka obcego organizowany jest egzamin, którego wynik jest istotny w procesie kwalifikacji.

Druk podania należy złożyć w terminie ogłoszonym w aktualnościach - formularz zostanie udostępniony odpowiednio wcześniej.

Zasady dotyczące wymiany określa Zarządzenie Nr 30 JM Rektora PK z dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę internetową Biura Erasmus+ PK.