Konkursy i nagrody

W dniu 7 czerwca 2022 r. ogłoszono wyniki V edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów 20021/202 zorganizowanego przez miesięcznik Builder w ramach programu Builder for the Future.

Studenci z naszego Wydziału rozbili bank zdobywając I nagrodę, zgarniając wyróżnienie i 3 nagrody dodatkowe firmy DOM Construction. Na pięciu finalistów czterech jest z WIL PK.

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

 

I NAGRODA – 8.000 zł

Projekt podwieszonej kładki nad rzeką Skawinką ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej
Mariusz Spyrka
Wydział Inżynierii Lądowej
Agata Florek
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: dr inż. Bogusław Jarek, dr inż. Krzysztof Ostrowski

III WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł

Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi
Szymon Grodowicz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż Michał Pazdanowski

FINALIŚCI

Koncepcja drewnianej podwieszanej kładki pieszo-rowerowej w Żywcu.
Ewa Słupska
Wydział Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: dr inż. Mariusz Hebda

Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot
Szymon Nowak
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK.

Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
Paweł Wojtas
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Jacek Dębowski

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
Łukasz Bukała
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Krystian Woźniak


NAGRODY DODATKOWE DOM CONSTRUCTION
Firma DOM Construction, partner wspierający program Builder for the Young Engineers, przeznaczyła 5.000 zł na dodatkowy fundusz nagród.

Analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych
Aleksandra Szadura
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Zima

Elewacje VETURE jako rozwiązanie ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia
Jakub Kotliński i Karolina Imiołek
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Aleksander Byrdy

Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot
Szymon Nowak
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK.

Więcej o pracach studentów.

 

 

 

Informujemy, że pozostał jedynie 1 miesiąc do zakończenia możliwości wysyłania zgłoszeń młodych inżynierów do Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, organizowanego w Polsce przez Fundację Dyson. Konkurs skierowany jest do kreatywnych studentów oraz absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów), którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i chcieliby przedstawić światu swój wynalazek. W ubiegłych latach do konkursu zgłoszono wiele imponujących projektów, w tym XTRUDE ZERO, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Laureaci zaprojektowali dostępną publicznie maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstwowe maseczki chirurgiczne, zamieniając je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku.

W tegorocznej edycji organizatorzy zwiększyli sumę nagród pieniężnych, aby wesprzeć młodych inżynierów w pierwszym kluczowym etapie. Zwycięzcy etapów krajowych, których poznamy we wrześniu, otrzymają aż 27 000 zł na rozwój swoich projektów. Zwycięzcy etapu międzynarodowego mogą wygrać aż 162 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w załączeniu lub wymogami.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w maju wyniki konkursu START 2022. Po raz trzydziesty, te prestiżowe stypendia otrzymało 100 spośród niemal 800 wybitnych młodych naukowców. Program ten jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych, młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł i mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Laureatem programu stypendialnego START z naszego Wydziału IL został dr inż. Krzysztof Ostrowski z Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Pan Doktor ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). Tam też realizował studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo, a w 2020 r. obronił pracę doktorską pt. „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”. 

Zainteresowania naukowe dr. inż. Krzysztofa Adama Ostrowskiego dotyczą konstrukcji mostowych, technologii betonu (zwłaszcza fibrobetonu), utylizacji odpadów, kompozytów FRP, zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii materiałów budowlanych, tunelowania. Najbliższe plany badacza związane są m.in. z przygotowaniem i złożeniem wniosku w programie „Lider” (NCBR), w celu uzyskania dofinansowania dla projektu, który będzie dotyczył zagospodarowania materiałów z recyklingu w inżynierii lądowej. Dr inż. Ostrowski jest także w trakcie realizacji projektu na prace przedwdrożeniowe TRL 4.0 pn. „Modyfikacja technologii wytwarzania łańcucha nieprzewodzącego ładunku elektrycznego, zwłaszcza łańcucha ubezpieczającego na skalę przemysłową”. Naukowiec angażuje się również w działalność Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. – To właśnie wspólnie ze studentami pragnę zapoczątkować kilka ciekawych projektów o charakterze naukowym, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach mostowych i inżynierii materiałów budowlanych. Jako młody naukowiec chcę zachęcić studentów do podjęcia wysiłku intelektualnego i współpracy, w tym udziału w konkursach krajowych i konferencjach studenckich, organizacji różnych wydarzeń naukowych oraz publikacji wspólnych wyników badań w cenionych czasopismach naukowych – mówi dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski. 
 
Pracownik PK był stypendystą Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej (NAWA), dzięki któremu mógł zrealizować półroczny staż na prestiżowym Universidade NOVA de Lisboa w Portugali. Temat prowadzonego wówczas projektu: „The influence of technological parameters on the properties of concrete elements reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer materials”. Autor ponad 100 recenzji artykułów naukowych w kilkunastu zagranicznych czasopismach m.in.: „Journal of Building Engineering”, „Scientific Reports”, „Journal of Materials in Civil Engineering”, „Materials”, „Polymers”, „Sustainability”, „Infrastructures”, „Buildings”, „Applied Sciences”, „Journal of Construction”, „Advances in Civil Engineering” i innych.


O finansowe wsparcie mogli ubiegać się młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie, poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Jego decyzja zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

W związku z tak wnikliwą oceną tym bardziej należą się gratulacje! Życzymy panu doktorowi dalszych sukcesów naukowych!

Lista wszystkich laureatów 2022 r. Tekst źródłowy

Fot. Jan Zych

 

W materiale wykorzystano fragmenty artykuł z www.pk.edu.pl (bk, mas)

 

 

Informujemy, że do 13 czerwca 2022 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego.

Konkurs organizują Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać studenci i absolwenci architektury oraz budownictwa.

Tutaj wszystkie szczegóły.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. W tym gronie znalazło się 9 osób z Politechniki Krakowskiej. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.
 
Do 25 października ub. rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili 944 wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.
 
Wśród osiągnieć naukowych, które były brane pod uwagę przy ocenie wniosków, znalazły się m.in.: znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw; autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów. 
 
Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania wsparcia, stypendium zostało przyznane 432 studentom. W gronie tym znaleźli się studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej:
 
  • Jacek Bartusiak (transport)

  • Rafał Jaremski (transport)

  • Mariusz Soboń (transport)

Lista nagrodzonych studentów na stronie MEiN