Akredytacja to nic innego jak udzielenie zgody przez państwową komisję na prowadzenie studiów w danym zakresie, wydanej po bardzo wnikliwej kontroli programów studiów, kadry dydaktycznej i szeroko pojętej jakości kształcenia. Mowa tu m.in. o warunkach lokalowych, jakości laboratoriów, organizacji pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, działalności Kół Naukowych, organizacji wymiany międzynarodowej, kształcenia na odległość, poszerzanie dopasowanej do potrzeb rynku oferty dydaktycznej, organizacji praktyk studenckich, badania efektów kształcenia i losów absolwentów.

Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjna i odbywa się co 5 lat. Do akredytacji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Wydział zgłosił się sam. Posiadanie certyfikatu KAUT jest prestiżowym wyróżnieniem (KAUT jest członkiem ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education).

Na kierunku Transport WIL PK otrzymał akredytację KAUT jako pierwszy (2015/2016 rok). Informacja o akredytacjach udzielonych Wydziałowi znajduje się w suplementach do dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Polska Komisja Akredytacyjna: www.pka.edu.pl
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych: www.kaut.agh.edu.pl

Kierunek Budownictwo wyznaczony do oceny programowej PKA: raport