Poniższy regulamin obowiązuje do 13.09.2023 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ ORAZ DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ SD PK ZA WYSOKO PUNKTOWANE PUBLIKACJE NAUKOWE ORAZ PATENTY  (2022-2024)

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania NAGRODY Rektora dla pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej zatrudnionych na Wydziale na podstawie umowy o pracę oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Dodatkowo, w Regulaminie określono zasady finansowania wysoko punktowanych publikacji ze środków WIL.

 1. Nagradzani są pracownicy Wydziału oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej za:
  1. publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych zamieszczonych w aktualnym wykazie czasopism MEiN indeksowanych w bazach WoS lub SCOPUS, których punktacja wynosi minimum 100 punktów (uwzględnia się punktację obowiązującą w dniu wydania publikacji),
  2. udzielone patenty na wynalazki lub prawa ochronne na wzory użytkowe.
 2. Każda publikacja/patent może być zgłoszona do nagrody tylko jeden raz.
 3. NAGRODA jest przyznawana na wniosek autora lub zespołu autorskiego publikacji/patentu, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu (zał. 1a/1b oraz zał. 2):
  1. w przypadku osiągnięcia samodzielnego wniosek składa autor,
  2. w przypadku osiągnięcia zespołowego wniosek składa zespół autorski z WIL i SD PK.
 4. Wysokość NAGRODY za publikacje
  1. publikacja za 200 p – 14 000 zł
  2. publikacja za 140 p – 8 000 zł
  3. publikacja za 100 p – 3 500 zł.
 5. W przypadku, gdy o NAGRODĘ ubiega się zespól autorski, jej wysokość przyznawana dla poszczególnych autorów jest proporcjonalna do wskazanego we wniosku ich udziału w przygotowaniu publikacji, niezależnie od stanowiska zatrudnienia na WIL.
 6. Jeżeli punkty za publikację nie zwiększają slotów pracownika lub doktoranta, ale zwiększają wartość slotów innego współautora publikacji z WIL, kwota nagrody przypadająca na tego pracownika jest zmniejszana o 50%.
 7. NAGRODY nie przewiduje się w przypadku, jeżeli punkty za publikację nie zwiększają wartości slotów WIL.
 8. Warunkiem przyznania NAGRODY za publikację jest zamieszczenie jej w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.
 9. Wysokość NAGRODY za patenty/prawa ochronne
  1. patent europejski lub przyznany za granicą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju udzielony Politechnice Krakowskiej – 14 000zł
  2. patent udzielony Politechnice Krakowskiej przez Urząd Patentowy RP – 8 000zł
  3. patent europejski, przyznany za granicą lub przez Urząd Patentowy RP udzielony innemu podmiotowi niż PK, jeżeli autorem lub współautorem patentu jest pracownik WIL/student Szkoły Doktorskiej – 3 000zł
  4. prawo ochronne lub wzór użytkowy udzielony Politechnice Krakowskiej przez Urząd Patentowy RP lub za granicą – 2 500zł
 10. Wnioski rozpatrywane są przez Dziekana Wydziału w trybie ciągłym.
 11. Pracownicy WIL, zaliczeni do liczby N, oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej mają do dyspozycji budżet na publikacje płatne w wysokości 10 000 zł / osobę ważny do końca 2024 roku.
 12. Pracownicy WIL, zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, planujący przejście do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych, mogą ubiegać się o finansowanie wysoko punktowanych publikacji na zasadach określonych jak dla pracowników WIL zaliczonych do liczby N. Zgoda Dziekana WIL na finasowanie publikacji pracownika dydaktycznego udzielana będzie pod warunkiem, że po zmianie stanowiska zatrudnienia pracownika planowana publikacja zapewni wypełnienie jego slotu na estymowanym poziomie kategorii B+ w ewaluacji dyscypliny. Wnioski o finansowanie publikacji dla pracowników dydaktycznych rozpatrywane będą indywidualnie przez Kolegium Dziekańskie.
 13. Po wyczerpaniu budżetu na płatne publikacje, możliwa jest rezygnacja z NAGRODY lub jej części i przeniesienie tej kwoty na opłatę za publikację.
 14. Finansowanie publikacji, w wysokości określonej w ust. 11, oraz NAGRÓD odbywać się będzie ze środków pozostających w dyspozycji Dziekana WIL(*), przy uwzględnieniu możliwości finansowych Wydziału. W przypadku braku takich środków Dziekan może podjąć decyzję o zawieszeniu przyznawania NAGRÓD.
 15. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian w prawodawstwie.

(*) odpisy na koszty pośrednie WIL naliczane od przedsięwzięć zewnętrznych, m.in. umów z przemysłem, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, projektów

 1. Załącznik 1a - Wzór wniosku w przypadku publikacji
 2. Załącznik 1b - Wzór wniosku w przypadku patentu
 3. Załącznik 2 - Wniosek do JM Rektora

zatwierdzone: Rada Naukowa 16.02.2022 r.