Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności technologia i Organizacja Budownictwa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, organizacji robót i planowania kosztów w budownictwie, zarządzania kosztami, czasem, ryzykiem, jakością w budownictwie, wdrażania procedur FIDIC a w szczególności modelowania procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Autorka około 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Współautor dwóch książek charakterze dydaktycznym i monografii naukowej. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także na studiach podyplomowych. Jest opiekunem prac dyplomowych, promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, recenzentem prac doktorskich i postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Rektora PK za osiągnięcia naukowe, a w 2019 nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego.