W nawiązaniu do Zarządzenia nr 66 Rektora PK z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, obowiązują niżej wymienione zasady zgłaszania prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-kursów na WIL:

  1. realizacja zajęć dydaktycznych na WIL PK w formie e-kursu w danym semestrze roku akad. ma zostać zgłoszona każdorazowo przed rozpoczęciem semestru do Dziekana WIL, na formularzu zamieszczonym na stronie WIL,
  2. każdy nowy e-kurs, przed pierwszym zgłoszeniem do realizacji, musi zostać zatwierdzony przez Dziekana WIL po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałową Komisję ds. Dydaktyki.
  3. Wnioski o e-kursy należy złożyć nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym e-kurs jest planowany do uruchomienia.
  4. kursy należy zamieścić na platformie, zgodnie z Zarządzeniem nr 4 JM Rektora PK z dnia 12 stycznia 2021 r. znak R.0201.4.2021