Ogólne zasady dotyczące wykonania pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej i złożenia egzaminu dyplomowego zawarte są w rozdziale VI i II Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 26 kwietnia 2023 r.

 1. Wytyczne dotyczące formy i zasad pisania pracy dyplomowej są dostępne w jednostkach dyplomujących.

  Dodatkowe zasady dyplomowania na studiach II stopnia WIL

 2. System zarządzania tytułami prac dyplomowych
  Przed złożeniem pracy dyplomowej, poprawność wersji angielskojęzycznej tytułu pracy musi zostać zatwierdzona. W tym celu, tytuł pracy należy przesłać elektronicznie logując się na stronie tytulpracy.wil.pk.edu.pl (przy pierwszym logowaniu: użytkownik - nr albumu, hasło - nr PESEL).

 3. Akademicki system archiwizacji prac ASAP
  Po uzyskaniu akceptacji pacy dyplomowej przez promotora oraz angielskojęzycznej wersji tytułu pracy, student wykorzystując swoje konto w ASAP, wprowadza tekst pracy w formacie PDF.

  Sposób postępowania w ASAP

 4. Komplet dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego

 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Dyplom ukończenia studiów na WIL lub zaświadczenie o ukończeniu studiów można odebrać w Dziekanacie, budynek główny PK, IV p. pokój nr 412b tel. 12 628-25-32 (studia stacjonarne) lub II p. pokój nr 224 tel. 12 628-23-05 (studia niestacjonarne) w godzinach urzędowania Dziekanatu.

 6. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Na pisemny wniosek absolwenta dyplom może być wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.