Informujemy, że dla kandydatów na studia na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej PK czeka szereg możliwości uzyskania dodatkowej punktacji podczas procesu rekrutacji.

Uprawnienia przyznane laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/25:

Laureaci i finaliści poniższych olimpiad otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej, zmiana nazwy: Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Chemiczna
  • Olimpiada Geograficzna
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
  • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dodatkowe możliwości:

Regulamin Konkursu Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz - edycja XI przewiduje przyznanie dodatkowych punktów trójce najlepszych uczniów, odpowiednio do zdobytego miejsca: 100, 60, 40, w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów.

Dodatkowo 200,100 lub 60 punktów na wybrany kierunek studiów otrzymują laureaci etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK”, który odbywa się w zakresie jednego z 4 przedmiotów - matematyka, chemia, informatyka i predyspozycje architektoniczne. Konkurs oparty jest na materiale obowiązującym do matury rozszerzonej z matematyki, chemii lub informatyki, w zależności od wyboru przedmiotu przez uczestnika konkursu.

Laureaci konkursu „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym”, otrzymują 100 dodatkowych punktów podczas rekrutacji na kierunku budownictwo. Jest to najnowszy konkurs, organizowany przez Starostę Stalowowolskiego, który dołączył do grupy honowanych na naszym Wydziale.

Więcej o konkursach można dowiedzieć się w portalu rekrutacyjnym PK.