Wydział Inżynierii Lądowej jest obecnie największym wydziałem Politechniki Krakowskiej pod względem liczebności kadry naukowo-dydaktycznej oraz liczebności kształconych studentów, odbywających studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), II stopnia (uzupełniających magisterskich), III stopnia (doktoranckich) oraz w Szkole Doktorskiej PK.

Łącznie na wydziale studiuje obecnie 3400 studentów, w tym 2200 studentów studiów stacjonarnych, 1200 niestacjonarnych i 54 doktorantów. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje kierunki Budownictwo, Budownictwo w języku angielskim i Transport.

Zarówno kierunek Budownictwo jak i Transport posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Od roku akademickiego 2019/2020 w ofercie dydaktycznej znajduje się także międzywydziałowy kierunek Inżynieria Czystego Powietrza (prowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziałem Mechanicznym PK), a od roku 2012/2013 kierunek Gospodarka przestrzenna (prowadzony we współpracy z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki).

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą obejmującą następującą, hasłowo ujętą problematykę:

  • Materiały i wyroby budowlane,
  • Badania doświadczalne i projektowanie elementów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  • Budownictwo energooszczędne i proekologiczne,
  • Budownictwo drogowe i kolejowe, inżynieria ruchu i problemy transportowe,
  • Organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi i transportowymi,
  • Mechanika konstrukcji i materiałów,
  • Metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy 218 pracowników, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 113 doktorów.

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W 2020 roku Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zakończył 75-lecie działalności i rozpoczął odliczanie kolejnych lat, do kolejnego jubileuszu.