W styczniu 1945 r. prof. Izydor Stella-Sawicki zainicjował starania o utworzenie Politechniki Krakowskiej. Pierwsze zajęcia w utworzonej uczelni o nazwie Politechnika Śląska z tymczasową siedzibą w Krakowie rozpoczęły się w kwietniu 1945 r. W październiku tego roku, po przejściu części pracowników naukowo-dydaktycznych do nowo powstałej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za zgodą Ministra Oświaty pozostały w Krakowie trzy Wydziały - Architektury, Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komunikacji i zostały powiązane z Akademią Górniczą (obecnie Akademią Górniczo-Hutniczą). Starania o utworzenie oddzielnej uczelni, Politechniki Krakowskiej, zostały uwieńczone powołaniem Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej w Krakowie. Dekret z dnia 19.09.1946 r. (z mocą obowiązującą od 1.04.1945 r.) zatwierdził powstałe w 1945 r. Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji. Urząd prorektora do spraw tych Wydziałów objął prof. I. Stella-Sawicki.

W latach 1946-1948 pozyskano od władz wojskowych zespół budynków po byłych koszarach wojskowych przy ulicy Warszawskiej, które po adaptacji stały się nową siedzibą powyższych Wydziałów.

W 1954 r. Uchwałą Rady Ministrów powołano samodzielną uczelnię, Politechnikę Krakowską, z czterema Wydziałami - Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego i Mechanicznym. Patronem Politechniki Krakowskiej został Tadeusz Kościuszko.

Dzień 5.10.1945 r., to data początku funkcjonowania wydziału. Powołany dekretem z dnia 6.09.1946 r. Wydział Inżynierii, jako jeden z kilku Wydziałów Politechnicznych przy AG, posiadał 3 oddziały - lądowy, wodny i geodezyjny. Powołana uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.07.1954 r. Politechnika Krakowska zawierała m. in. Wydział Budownictwa Lądowego, od którego odłączono oddział wodny i geodezyjny, tworząc z nich Wydział Budownictwa Wodnego. Wydział Budownictwa Lądowego kształcił wówczas 840 studentów. W roku 1970, w wyniku reorganizacji uczelni, nastąpiła istotna zmiana także w organizacji wydziału. W miejsce zlikwidowanych katedr, ze stanowiących je zespołów utworzono instytuty. 

W 1987 r. wydział po raz kolejny zmienił swą nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej.

W 2020 roku ponownie powrócił podział na katedry. Stan ten obowiązuje do dziś.