W dniu 17 czerwca 2015 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, wraz z przybyłymi gośćmi świętował jubileusz 70-lecia swego istnienia. W tym dniu, w murach macierzystej uczelni, odbyło się uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału. Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału prof. Tadeusz Tatara, który po przywitaniu dostojnych gości zaprezentował Wydział. Następnie głos zabierali kolejno: JM Rektor PK - prof. K. Furtak, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk - prof. Wojciech Radomski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - Rafał Kulczycki (w zastępstwie prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa), Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Ryszard Trykosko. Historię Wydziału przybliżył były, wieloletni dziekan Wydziału prof. Stefan Piechnik. Wspominał wielkie osobowości kształtujące kolejne pokolenia studentów, dzisiaj już absolwentów, niektórych biorących udział w tej uroczystości.

Druga część posiedzenia poświęcona była prezentacjom poszczególnych jednostek Wydziału, które przedstawiły swoją ofertę naukowo-badawczą. Dotyczyła ona zarówno propozycji tworzenia nowych kierunków studiów, innowacyjnych - a przez to atrakcyjnych - dla współczesnego absolwenta szkół średnich i dopasowanych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, jak i zarysowania potencjalnych obszarów współpracy z podmiotami gospodarczymi. Prezentacje stanowiły odpowiedź Wydziału na potrzeby sygnalizowane przez interesariuszy zewnętrznych i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom kluczowych przedsiębiorstw kształtujących trendy w dziedzinie budownictwa i transportu. O zainteresowaniu słuchaczy świadczyła ożywiona dyskusja podczas przerw w kuluarach. W tej części posiedzenia głos zabierali również przedstawiciele otoczenia gospodarczego, którzy jednocześnie byli Partnerami tego wydarzenia. Patronami honorowymi uroczystości była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Z okazji 70-lecia działalności Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na ręce Dziekana wpłynęło wiele listów gratulacyjnych od organów władzy, instytucji naukowych oraz licznego grona reprezentującego otoczenie gospodarcze. Wiele zawartych w gratulacjach ciepłych słów, życzliwości i uznania zarówno dla władz jak i całej społeczności akademickiej Wydziału daje motywację do dalszej aktywności zarówno na polu naukowym jak i dydaktycznym.

Krótką relację z przebiegu uroczystości można obejrzeć pod adresem: http://www.jubileusz.wil.pk.edu.pl/