ДЕКАН

Д-р хаб. інж. Люцина Домаґала, проф. КП

Загальна інформація

Випускник будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Будівельні конструкції». Після закінчення докторантури з 1997 року працює на Кафедрі інженерії будівельних матеріалів. Член Польської асоціації інженерів і техніків будівництва, член Польського комітету стандартизації (KT 274 для бетону), член Будівельної комісії Краківського відділення Польської академії наук.

Науково-педагогічна діяльність

У рамках викладацької діяльності проводить заняття польською та англійською мовами з предметів, пов’язаних із технологією бетону, технологією збірного виробництва, будівельними матеріалами та загальним будівництвом. Сфера її науково-дослідницьких інтересів в основному стосується технології будівельних матеріалів, зокрема – легких конструкційних бетонів. Також займається багатьма іншими проблемами у сфері будівництва, в т.ч. пов’язаними з контролем якості бетону, технологією збірного виробництва, стандартизацією та реставрацією історичних будівель. Бере участь у наукових проектах, а також дослідженнях та експертизах для галузі. Автор та співавтор понад 90 наукових публікацій. За наукові заслуги отримала премію ім. Вацлава Женчиковського.

 

 

DZIEKAN - Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Konstrukcje Budowlane. Po ukończeniu studiów doktoranckich od 1997 r. zatrudniona w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 274 ds. betonu); członek Komisji Budownictwa Oddział Kraków Polskiej Akademii Nauk.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów związanych z technologią betonu, technologią prefabrykacji, materiałami budowlanymi oraz budownictwem ogólnym. Obszar jej zainteresowań naukowo – badawczych dotyczy przede wszystkim technologii materiałów budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych betonów lekkich. Obejmuje również wiele innych zagadnień z dziedziny budownictwa, m.in. związanych z kontrolą jakości betonu, technologią prefabrykacji, normalizacją oraz rewaloryzacją obiektów zabytkowych. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach i ekspertyzach dla przemysłu. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego

 

********************************************

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

PRODZIEKANI

 

Д-р хаб. інж. Дорота Ясинська, проф. КП

Загальна інформація

Закінчила Будівельний факультет Краківської Політехніки за спеціальністю «Основні проблеми техніки». З 1994 року працює в Краківській Політехніці. Пройшла наукове стажування в Технічному університеті в Берліні.

Науково-педагогічна діяльність

В рамках наукової роботи займається:

- контактна механіка,

- наномеханіка – з особливим акцентом на моделюванні напруги і деформацій наноструктури матеріалів і континуально-молекулярному моделюванні вуглецевих нанотрубок і графену,

- механіка коміркових матеріалів з акцентом на аналізі контактних питань ауксетичних структур.

За свою дослідницьку роботу вона отримала стипендію Польської наукової фундації на 1995 рік та премію Прем’єр-міністра за видатну докторську дисертацію.

В рамках дидактичної діяльності проводить заняття з предметів «Теоретична механіка» (у тому числі англійською), «Технічна механіка», «Теорія пружності», «Математичні методи в механіці».

 

Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Informacje ogólne

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracuje w Politechnice Krakowskiej od 1994 roku. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach praca naukowo badawczej zajmuje się:

- mechaniką kontaktu,

- nanomechaniką – ze szczególnym uwzględnieniem modelowania naprężeń i deformacji nanostruktur materiałowych oraz kontynualno-molekularnego modelowania nanorurek węglowych i grafenu,

- mechaniką materiałów komórkowych z naciskiem na analizę zagadnień kontaktowych struktur auksetycznych.

Za pracę naukową otrzymała stypendium Fundacji Nauki Polskiej na rok 1995 oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: mechanika teoretyczna (również w języku angielskim), mechanika techniczna, teoria sprężystości, matematyczne metody w mechanice.

 

Д-р хаб. інж. Аґнєшка Лесняк, проф. КП

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Технологія та організація будівництва». Її наукові інтереси стосуються управління будівельними проектами, організації робіт та планування витрат у будівництві, управління витратами, часом, ризиком, якістю у будівництві, впровадження процедур FIDIC, зокрема – моделювання процесів прийняття рішень будівельними підрядниками за допомогою математичних методів і штучного інтелекту. Автор близько 100 публікацій у галузі управління будівництвом. Співавтор двох навчальних посібників та наукової монографії. Бере активну участь у національних та міжнародних наукових конференціях, де презентує свої досягнення. Двічі проходила стажування в Ірландії та Великобританії, а в Німеччині проходила практику як запрошений професор. Викладає на керунку «Будівництво» денної та заочної форми навчання, а також на курсах підвищення кваліфікації. Є науковим керівником дисертацій, керівником у трьох відкритих докторських дисертаціях, рецензентом докторських дисертацій та хабілітацій у галузі інженерних будівельних проектів. У 2018 році отримала Премію ректора Краківської Політехніки за наукові досягнення, а в 2019 році премію ім. проф. Олександра Дижевського за професійну діяльність у номінації за наукові досягнення в галузі вдосконалення інвестиційно-будівельного процесу

 

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Informacje ogólne

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności technologia i Organizacja Budownictwa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, organizacji robót i planowania kosztów w budownictwie, zarządzania kosztami, czasem, ryzykiem, jakością w budownictwie, wdrażania procedur FIDIC a w szczególności modelowania procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Autorka około 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Współautor dwóch książek charakterze dydaktycznym i monografii naukowej. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także na studiach podyplomowych. Jest opiekunem prac dyplomowych, promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, recenzentem prac doktorskich i postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Rektora PK za osiągnięcia naukowe, a w 2019 nagrodę PZITB im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

Д-р інж. Олександра Фарон

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Дороги, вулиці та автостради». З 2005 року працює на Кафедрі транспортних систем. У 2014 році захистила з відзнакою докторську дисертацію за спеціальністю «Транспорт» у двох галузях науки – транспорту та містобудування. У 2015 році з відзнакою закінчила докторантуру на Факультеті архітектури Краківської Політехніки. Учасник багатьох проектів ЄС на Краківській Політехніці, а також комерційних досліджень, пов'язаних з проектуванням транспортних систем і просторовим плануванням. Професійно також займається реалізацією інженерних проектів у сфері проектування доріг, вулиць та паркінгів.

Науково-педагогічна діяльність

У рамках наукової роботи займається плануванням і проектуванням транспортних систем, інтеграцією планування просторового розвитку міст і регіонів з транспортними системами, управлінням мобільністю. У рамках викладацької діяльності проводить заняття на трьох факультетах (будівельному, екології, архітектури), у тому числі міжфакультетські курси, в т.ч. предмети «Планування транспортної мережі», «Планування транспортної інфраструктури», «Транспорт у містобудуванні», «Транспорт і сталий розвиток», «Транспортне планування на деградованих і закритих територіях», «Основи планування та формування міських територій», «Проблематика транспортного проектування». З 2019 року є координатором напряму «Просторовий менеджмент» на Будівельному факультеті.

 

Dr inż. Aleksandra Faron

Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Drogi, Ulice i Autostrady. Od 2005 roku zatrudniona w Katedrze Systemów Transportowych L-6. W roku 2014 obroniła doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie Transport z zakresu integracji dwóch dziedzin nauki: transport i urbanistyka. W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestnik wielu projektów UE prowadzonych na PK, a także opracowań komercyjnych związanych z projektowaniem systemów transportowych i planowania przestrzennego. Zawodowo zajmuje się także wykonywaniem projektów inżynierskich z zakresu projektowania dróg, ulic, parkingów.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się: planowaniem i projektowaniem systemów transportowych, integracją planowania zagospodarowania przestrzennego miast i regionów z systemami transportowymi, zarządzaniem mobilnością. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na trzech wydziałach (WIL, WIŚ, WA), w tym na kierunkach międzywydziałowych, m.in. z przedmiotów: planowanie sieci transportowych, planowanie infrastruktury transportowej, transport w planowaniu miast, transport a rozwój zrównoważony, planowanie transportu w terenach zdegradowanych i zamkniętych, podstawy planowania i kształtowania obszarów miejskich, problematyka projektowania transportu. Od 2019 r. pełni funkcję koordynatora kierunku Gospodarka Przestrzenna z ramienia Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Д-р інж. Мартін Текєлі

Загальна інформація

Випускник Будівельного факультету Краківської Політехніки за спеціальністю «Інформатика в будівництві». З 2012 року працював асистентом Кафедри інформаційних технологій в інженерії, а згодом – ад’юнктом Кафедри інформаційних технологій в інженерії.

Науково-педагогічна діяльність

В рамках викладацької діяльності проводить заняття з предметів, пов’язаних з інформатикою, інженерною графікою та технологіями BIM. Є керівником понад 40 інженерних та магістерських робіт польською та англійською мовами. З 2019 року є керівником Наукового гуртка прикладної інформатики.

Сфера його наукових і дослідницьких інтересів в основному стосується використання візуальних методів та оптичних вимірювань у сфері цивільного будівництва, розробки програмного забезпечення та вимірювальних систем, заснованих, серед іншого, на методах кореляції цифрових зображень. Крім того, він займається впровадженням штучного інтелекту та м’яких обчислювальних методів у сфері дослідження матеріалів та вимірювань у реальних інженерних спорудах. Бере участь у наукових проектах та дослідженнях для промисловості. Є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій.

 

Dr inż. Marcin Tekieli

Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Informatyka w inżynierii lądowej. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii, a później adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z informatyką, grafiką inżynierską oraz technologią BIM. Jest promotorem ponad 40 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich realizowanych w języku polskim, jak i angielskim. Od 2019 roku jest opiekunem Koła Naukowego Zastosowań Informatyki.

Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy przede wszystkim zastosowania metod wizyjnych i pomiarów optycznych na polu inżynierii lądowej, tworzenia oprogramowania i systemów pomiarowych opartych m.in. o metodę korelacji obrazów cyfrowych. Oprócz tego zajmuje się implementacją metod sztucznej inteligencji i miękkich metod obliczeniowych w zakresie badań materiałowych i pomiarów w rzeczywistych konstrukcjach inżynierskich. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach dla przemysłu. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych.

 

 ************************************************

 

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ ERASMUS+ ТА ОЦІНЮВАННЯ WIL

Д-р хаб. інж. Дорота Ясинська, проф. КП

 

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ I EWALUACJI WIL

Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK