Formy pomocy materialnej dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej:

  • stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionym przypadku: 1) zamieszkania w domu studenckim PK lub obiekcie innym niż dom studencki PK, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zameldowania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie; 2) udokumentowanego sieroctwa; 3) udokumentowanego zaginięcia członka rodziny, którego dochód byłby uwzględniony przy ubieganiu się o stypendium socjalne, 4) inna bardzo ważna przesłanka uznana przez KS/OKS.
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogi

O pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej można przeczytać tutaj.