1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (wraz z angielską wersją językową tytułu pracy – poprawność zatwierdzona on-line) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca przed egzaminem dyplomowym.

 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami.

  Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub angielskim

 5. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora).

 6. Pierwsza strona Raportu podobieństwa (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP).

 7. Trzystronicowy ogólny "Raport z badania antyplagiatowego" w JSA (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP - zakładka "Analiza JSA").

 8. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej do systemu antyplagiatowego ASAP) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca co najmniej na trzy dni przed egzaminem dyplomowym.

 9. Oryginał recenzji pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej do systemu antyplagiatowego ASAP) - dokument do dziekanatu dostarcza jednostka dyplomująca co najmniej na trzy dni przed egzaminem dyplomowym.

 10. Opłata za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne) – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01-10-2019.

 11. Zwrot legitymacji studenckiej lub oświadczenie dotyczące legitymacji (dotyczy studiów II stopnia).

 12. Karta odejścia (zwrot najpóźniej przy odbiorze dyplomu, wymagane jest uzupełnienie wszystkich punktów w karcie odejścia).

 13. Informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta zrealizowanych w trakcie trwania studiów, m.in. o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, działalności w kołach naukowych, wygłoszonych referatach, publikacjach, ponad programowych praktykach, udziale w programie Erasmus lub MOSTECH oraz o wszelkich innych udokumentowanych osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych pozostających w związku z ukończonym kierunkiem studiów na PK – dotyczy studentów, którzy są zainteresowani umieszczeniem tych informacji w suplemencie.