REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH Z LISTY A MNISW

 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania NAGRODY Rektora dla pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej zatrudnionych na Wydziale.
 2. Nagradzani są pracownicy Wydziału za publikacje opublikowane w latach 2018-2020 (obowiązuje data wydania) w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wymienionych na liście A MNiSW.
 3. Warunkiem przyznania NAGRODY jest zamieszczenie artykułu w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.
 4. NAGRODA jest przyznawana na wniosek autora lub zespołu autorskiego publikacji, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (Załącznik 1):

  - w przypadku publikacji samodzielnej wniosek składa autor,

  - w przypadku publikacji zespołowej wniosek składa zespół autorski z WIL.

 5. Wysokość NAGRODY wyliczona zgodnie z Załącznikiem 2: Kwoty nagród przyznawanych za publikacje z listy A.
 6. W przypadku publikacji zespołowej pracowników WIL NAGRODA będzie dzielona zgodnie z proporcjami udziałów autorskich wskazanymi we wniosku, którego wzór stanowi Załącznik 1.
 7. W przypadku zespołów autorskich, których członkami są również pracownicy innych jednostek (spoza WIL) wysokość NAGRODY do podziału pomiędzy autorów z WIL ustala się jako część z nagrody obliczonej zgodnie z pkt. 4 odpowiadającą udziałowi WIL w podziale dorobku punktowego między afiliowane jednostki według obowiązujących zasad dot. oceny jednostek naukowych.
 8. NAGRODA wypłacana będzie ze środków będących w dyspozycji Dziekana WIL(*), biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wydziału. W przypadku braku takich środków Dziekan może podjąć decyzję o zawieszeniu przyznawania NAGRODY.
 9. Wnioski rozpatrywane są przez Dziekana Wydziału w trybie ciągłym.
 10. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian w prawodawstwie.

(*) odpisy na koszty pośrednie WIL naliczane od przedsięwzięć zewnętrznych, m.in. umów z przemysłem, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, projektów

Załącznik 1 - Wzór wniosku

Załącznik 2 - Kwoty nagród przyznawanych za publikacje z listy A

zatwierdzone: Rada WIL 18.04.2018 r.