Rekrutacja na każdy rodzaj studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia.

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej na portalu rekrutacyjnym oraz Wydziału. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników.

O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate) albo odpowiednika egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku, a II stopnia 1,5 roku. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4,5 roku, natomiast II stopnia 2 lata.

 

Zasady przyjęć na WIL PK 2020/2021 w pigułce

HARMONOGRAM REKRUTACJI

studia I stopnia, aktualizacja 18.06.2020 r

studia II stopnia

WYMAGANE DOKUMENTY

Liczba kandydatów w latach poprzednich