Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w maju wyniki konkursu START 2022. Po raz trzydziesty, te prestiżowe stypendia otrzymało 100 spośród niemal 800 wybitnych młodych naukowców. Program ten jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych, młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł i mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Laureatem programu stypendialnego START z naszego Wydziału IL został dr inż. Krzysztof Ostrowski z Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Pan Doktor ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). Tam też realizował studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo, a w 2020 r. obronił pracę doktorską pt. „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”. 

Zainteresowania naukowe dr. inż. Krzysztofa Adama Ostrowskiego dotyczą konstrukcji mostowych, technologii betonu (zwłaszcza fibrobetonu), utylizacji odpadów, kompozytów FRP, zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii materiałów budowlanych, tunelowania. Najbliższe plany badacza związane są m.in. z przygotowaniem i złożeniem wniosku w programie „Lider” (NCBR), w celu uzyskania dofinansowania dla projektu, który będzie dotyczył zagospodarowania materiałów z recyklingu w inżynierii lądowej. Dr inż. Ostrowski jest także w trakcie realizacji projektu na prace przedwdrożeniowe TRL 4.0 pn. „Modyfikacja technologii wytwarzania łańcucha nieprzewodzącego ładunku elektrycznego, zwłaszcza łańcucha ubezpieczającego na skalę przemysłową”. Naukowiec angażuje się również w działalność Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. – To właśnie wspólnie ze studentami pragnę zapoczątkować kilka ciekawych projektów o charakterze naukowym, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach mostowych i inżynierii materiałów budowlanych. Jako młody naukowiec chcę zachęcić studentów do podjęcia wysiłku intelektualnego i współpracy, w tym udziału w konkursach krajowych i konferencjach studenckich, organizacji różnych wydarzeń naukowych oraz publikacji wspólnych wyników badań w cenionych czasopismach naukowych – mówi dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski. 
 
Pracownik PK był stypendystą Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej (NAWA), dzięki któremu mógł zrealizować półroczny staż na prestiżowym Universidade NOVA de Lisboa w Portugali. Temat prowadzonego wówczas projektu: „The influence of technological parameters on the properties of concrete elements reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer materials”. Autor ponad 100 recenzji artykułów naukowych w kilkunastu zagranicznych czasopismach m.in.: „Journal of Building Engineering”, „Scientific Reports”, „Journal of Materials in Civil Engineering”, „Materials”, „Polymers”, „Sustainability”, „Infrastructures”, „Buildings”, „Applied Sciences”, „Journal of Construction”, „Advances in Civil Engineering” i innych.


O finansowe wsparcie mogli ubiegać się młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie, poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Jego decyzja zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

W związku z tak wnikliwą oceną tym bardziej należą się gratulacje! Życzymy panu doktorowi dalszych sukcesów naukowych!

Lista wszystkich laureatów 2022 r. Tekst źródłowy

Fot. Jan Zych

 

W materiale wykorzystano fragmenty artykuł z www.pk.edu.pl (bk, mas)