W dniu 13.05.2022 r. odbył się wyjazd terenowy studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika oraz członków Koła Naukowego KWARC na przebudowywany Stopień wodny Krapkowice.

Organizatorami wyjazdu byli firma odpowiedzialna za projekt przebudowy firma PBW Inżynieria Sp. z o.o. oraz  Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-9), Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów (L-8) i Koło Naukowe Kwarc.

Stopień wodny Krapkowice zlokalizowany jest km rzeki Odry 123+720 i stanowi część Odrzańskiej Drogi Wodnej  E-30. Głównym celem projektowym było dostosowanie ww. stopnia do parametrów V-a drogi wodnej. Zakres ten został osiągnięty poprzez budowę nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej. Ponadto z uwagi na stan techniczny zakresem projektu objęta została również śluza pociągowa, a także infrastruktura techniczka wraz z obiektami towarzyszącymi związanymi z droga wodną na stopniu wodnym „Krapkowice”. Zakres projektu oraz harmonogram realizacji robót musiał być dostosowany do zachowania nieprzerwanej ciągłości żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej są prowadzone od czerwca 2021 r. Administratorem obiektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Głównym wykonawcą robót  na budowie jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM" SP. Z O.O.

Podczas wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z problemami budowy nowej śluzy oraz wykonaniem zabezpieczenia dołu budowlanego w postaci grodzy hydrotechnicznej. Jest to element, który łączy  zasady pracy gruntu z obudową stalową w postaci zabezpieczenia z grodzić stalowych wraz z ściągami oraz pionową szczelną przesłoną bentonitowo-cementową. Nie jest to typowe zabezpieczenie dołu budowlanego stosowane w geotechnice. Dzięki zastosowaniu połączenia ścianek szczelnych w okolicach głów projektowanej śluzy oraz przesłony wykonanej w technologii  wgłębnego mieszania gruntu (trenchmix) osiągnięto w krótkim czasie szczelny wykop przy różnicach poziomu dna wykopu i zwierciadła wody w Odrze sięgających ponad 10m.

Podczas wyjazdu studentów oprowadzali po budowie:
Bartłomiej Pietruszewski - Dyrektor PBW Inżynieria -  opowiedział o Odrzańskiej Drodze Wodnej, zasadach działania stopnia wodnego, jego obiektach i stosowanych na przestrzeni lat rozwiązaniach konstrukcyjnych, zastosowanych technologiach oraz funkcjonowaniu Odrzański drogi wodnej, a także omówił wykonywane na budowie obiekty i fazy ich realizacji.    
Janusz  Michał Filipczyk - Projektant hydrotechnik, Kierownik Zespołu Hydrotechnicznego PBW Inżynieria  oddział Kraków - Współautor projektu budowy nowej śluzy oraz przebudowy śluzy pociągowej - organizator Wycieczki ze strony PBW Inżynieria.
Adam Grotowski - Inżynier Rezydent  firma TPF Sp. z o.o. - opowiadał o wykonywanych pracach betonowych, zbrojarskich i ziemnych na budowie nowej śluzy Krapkowice.
Robert Sołtysik - Prezes Zarządu Soley Sp. z o.o. - Podwykonawcy firmy POM" Sp. z o.o -  opowiadał o wykonanych robotach geotechnicznych w postaci milkropali oraz wykonanej przesłonie w technologii trenchmix.

Opiekunami wycieczki byli pracownicy Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-09) i Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów (L-08): prof. dr hab. inż. Artur Radecki – Pawlik, dr inż. Mirosława Bazarnik, dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr inż. Janusz Kogut


Galeria zdjęć z wydarzenia.