Informujemy, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w następujący sposób:

zdalnie - wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektoraty językowe;

stacjonarnie - ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF.

 

We inform you that classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the winter semester of the academic year 2021/2022 as follows:

on-line - lectures, exercises (if the subject also has other forms of classes, e.g. projects, laboratories), language courses;

stationary - classes (if the subject consists only of lectures and exercises), projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes.