Miło nam poinformować, iż pozytywnie zaopiniowano międzynarodowy wniosek grantowy „European Digital Education in Road Infrastructure Management INFRO@D”, złożony w ramach Partnerstw Strategicznych programu ERASMUS+.
Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Katedra Inżynierii Dróg i Transportu z Politechniki Gdańskiej, a jednym z uczestników jest Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Projekt będzie realizowany wspólnie z innymi europejskimi uczelniami: Universita Degli Studi di Catania (Włochy), Universitaet Klagenfurt (Austria), Zilinska Univerzita in Ziline (Słowacja) oraz Szechenyi Istvan University (Węgry).

Tematem projektu INFRO@D jest efektywne zastosowanie nauczania na odległość na uczelniach technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Pandemia COVID-19 wymusiła odejście od dotychczasowych sposobów funkcjonowania społeczeństw w wielu aspektach związanych z gospodarką, podróżami, pracą, oraz edukacją. Dotyczy to również szkolnictwa wyższego. Konieczność kształcenia na odległość jest jednym ze sposobów na zachowanie dystansu społecznego oraz ochronę naszego życia i zdrowia. Wstępna ocena sytuacji na uczelniach w Polsce i innych krajach europejskich wskazuje, że kadra akademicka nie jest wystarczająco przygotowana do prowadzenia atrakcyjnych i efektywnych zajęć prowadzonych w formacie zdalnym. Konieczność prowadzenia zajęć zdalnych przez uczelnie, zarówno w trakcie studiów, jak i szkoleń, wymaga opracowania dedykowanego procesu dydaktyczno-szkoleniowego, uwzględniającego specyficzne wymagania interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej. Przekazanie tej wiedzy w edukacji zdalnej, ze względu na jej duży zakres, wymaga zastosowania wielu narzędzi dydaktycznych: wykładów, zajęć terenowych, projektowania, ćwiczeń, laboratorium, samodzielnej pracy studentów wraz z oceną postępów i wiedzy studentów.

W ramach projektu INFRO@D zostanie opracowany modelowy produkt dedykowany do nauczania na odległość na uczelniach technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Produkt ten będzie zawierał kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, umożliwiające realizację nauczania na odległość na najwyższym poziomie. Opracowana metodyka i materiały dydaktyczne będą oparte na kursie zarządzanie infrastrukturą drogową, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Sposób przygotowania metodyki oraz materiałów dydaktyczno-szkoleniowych umożliwi ich realizację dla dowolnego zakresu tematycznego w obszarze inżynierii lądowej i transportu. Projekt zakłada budowę metodyki edukacji cyfrowej w zakresie nauczania na uczelniach oraz szkoleń dla kadry inżynierskiej.

Przygotowanie szkolenia na odległość z zakresu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej umożliwi wykorzystanie i weryfikację najlepszych rozwiązań metodyki nauczania z Austrii, Polski, Słowacji, Węgier i Włoch. Projekt INFRO@D podniesie jakość i poziom nauczania, wykorzystując innowacyjne cyfrowe materiały dydaktyczne do nauczania na odległość, z których mogłyby również korzystać inne uczelnie zajmujące się tą tematyką. Głównym celem projektu INFRO@D jest podniesienie kompetencji i umiejętności nauczania na odległość w modelowym rozwiązaniu z zakresu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Aby osiągnąć ten cel należy podjąć działania promujące najlepsze rozwiązania w zakresie edukacji cyfrowej (zdalne – realizowane ad hoc podczas pandemii oraz kursy e-learningowe, które mogą stać się trwałym elementem procesu dydaktycznego w przyszłości).

Dodatkowych i aktualnych informacji dotyczących tego grantu można szukać na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/European-Digital-Education-in-Road-Infrastructure-Management-157592683063643