Informujemy o zmianach w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Informujemy, iż w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktoranckim, ustalona została kwota w wysokości 1.051,70 zł. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie Studenta/Doktoranta, uprawniająca do ubiegania się od dnia 01.10.2021 r. o stypendium socjalne.

Dochód na osobę w rodzinie - oznacza przeciętny miesięczny dochód osiągnięty przez osobę w rodzinie Studenta/Doktoranta, w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym Student/Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń dla Studentów/Doktorantów.