Wytyczne Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na WIL dla Studentów w związku z zagrożeniem COVID

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wprowadza się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia:

  1. W zajęciach dydaktycznych nie mogą brać udziału osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji, albo jeżeli w ich domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Na korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach (sale dydaktyczne, laboratoria) jest bezwzględny nakaz przebywania w maseczkach ochronnych i zachowania 1,5 m. dystansu.
  3. Każde pomieszczenie dydaktyczne będzie zaopatrzone w płyn dezynfekujący i ręczniki papierowe w celu dezynfekcji rąk i miejsca pracy (studenta i pracownika).
  4. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych studenci są zobowiązani przygotować miejsce pracy (zdezynfekowanie stolika, klawiatury komputera, itd.).
  5. Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na terenie PK będą określone w Zarządzeniu JM Rektora.
  6. Środki ochrony osobistej studenci zapewniają we własnym zakresie.

Przesłanie tej informacji przez „Wirtualny Dziekanat” oznacza dla studenta przyjęcie jej do wiadomości i stosowania.