Wytyczne Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na WIL dla Pracowników w związku z zagrożeniem COVID

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wprowadza się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia:

  1. W zajęciach dydaktycznych nie mogą brać udziału osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji, albo jeżeli w ich domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Na korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach (sale dydaktyczne, laboratoria) jest bezwzględny nakaz przebywania w maseczkach ochronnych i zachowania 1,5 m. dystansu.
  3. Każde pomieszczenie dydaktyczne będzie zaopatrzone w płyn dezynfekujący i ręczniki papierowe w celu dezynfekcji rąk i miejsca pracy (studenta i pracownika).
  4. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych prowadzący informuje studentów o konieczności przygotowania miejsca pracy (zdezynfekowania stolika, klawiatury komputera, itd.).
  5. Po zakończeniu zajęć prowadzący jest zobowiązany do otwarcia okien w sali dydaktycznej (o ile pozwalają na to warunki techniczne).
  6. W każdej Katedrze powinno być wyznaczone miejsce do prowadzenia stacjonarnych konsultacji ze studentami. Stanowiska takie powinny być wyposażone w osłony, które są do pobrania w Magazynie PK.
  7. W chwili obecnej nie przewiduje się systemowego, powszechnego pomiaru temperatury pracowników i studentów. W razie konieczności Wydział posiada termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury, które są dostępne na portierni budynku głównego i w dziekanacie WIL.
  8. Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na terenie PK będą określone w Zarządzeniu JM Rektora.
  9. Środki ochrony osobistej studenci zapewniają we własnym zakresie.
  10. Środki ochronne jednostki zapewniają dla swoich pracowników i w swoich laboratoriach we własnym zakresie.