Informujemy, że w nieprzekraczającym terminie do dnia 26-03-2019 roku do dziekanatu studiów stacjonarnych - pokój 226 należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)

2. kserokopię odpisu dyplomu (oryginał podpisany pod zdjęciem do wglądu)