Studenci I i II roku ubiegający się o stypendium socjalne, którzy w semestrze zimowym pobierali stypendium socjalne na WIL dostarczają do Dziekanatu wypełnione dokumenty:

- wniosek – wzór nr 4,

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach studiów – wzór nr 1,

- studenci mieszkający na kwaterze – oświadczenie wzór nr 5,

- aktualne oświadczenie o nauce dla rodzeństwa – wzór nr 17.

Pozostali studenci składają komplet dokumentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Studenci I roku II stopnia ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów do wniosku (wzór nr 9 i 1) należy dołączyć:

- Zaświadczenie o terminowym ukończeniu studiów, średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów bez pracy dyplomowej i obowiązującej skali ocen (nie dotyczy absolwentów WIL) - według wzoru,

- Indeks ze studiów pierwszego stopnia albo suplement do dyplomu – ksero i oryginał - (dotyczy osób które nie są absolwentami studiów pierwszego stopnia na PK),

- ewentualne zaświadczenie potwierdzające zdobyte osiągnięcia w okresie od 01-10-2018 r. do 28-02-2019 r.

Do stypendium rektora jest liczona średnia arytmetyczna bez uwzględnienia ocen z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej / projektu inżynierskiego.

Studenci II roku II stopnia ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów składają wniosek (wzór nr 9a i 1) oraz ewentualne zaświadczenie potwierdzające zdobyte osiągnięcia w okresie od 01-03-2018 r. do 28-02-2019 r.

Wnioski należy złożyć od 01-02-2019 r. do 28-02-2019 r.

Dziekanat jest również czynny w pierwsze 5 dni robocze miesiąca.