W dniach 16-20.092018 r. odbędzie się w Krynicy, już po raz 64, Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych.

Zaszczyt Organizacji Konferencji przypadł Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przy współudziale Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Wiodącą tematyką 64. Konferencji Naukowej będzie Inżynieria Kolejowa, szanse jej dalszego rozwoju i wyzwania stojące przed modernizacją i restrukturyzacją obecnie istniejącej infrastruktury. Podczas obrad w części problemowej przewidziano następującą tematykę sesji: Rozwój infrastruktury kolejowej, Koleje dużych prędkości, Obiekty inżynierskie, Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym, Statyka i dynamika dróg szynowych, BIM w kolejnictwie, Infrastruktura tramwajowa. Bazą oraz wprowadzeniem do powyższych sesji będzie część ogólna Konferencji skupiająca się na Problemach Naukowych Budownictwa. W zakresie tematyki obrad przewidziano następujące sesje: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów.

Dla autorów chcących zgłosić swoje referaty przewidziano w tym roku bogaty wachlarz punktowanych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Nadsyłane referaty w języku polskim i angielskim zostaną zrecenzowane z myślą o publikacji w następujących wydawnictwach:

  • MATEC Web of Conferences (Scopus, 15 pkt.)
  • Archives of Civil Engineering (Lista B, 15 pkt.)
  • Czasopismo techniczne (Lista B, 13 pkt.)
  • Acta Scientiarum Polonorum Architectura (Lista B, 11 pkt.)
  • Roads and Bridges (Lista B, 11 pkt.)
  • Przegląd Komunikacyjny (Lista B, 8 pkt.)
  • Inżynieria i Budownictwo (Lista B, 7 pkt.)
  • Drogownictwo (Lista B, 5 pkt.)
  • Przegląd Budowlany (Lista B, 5 pkt.)
  • Zeszyty Naukowo - Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie (Lista B, 5 pkt.)

Pełen zakres informacji o wydarzeniu można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.