DZIEKAN

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK

 • sprawy finansowe Wydziału
 • rozwój kadry Wydziału
 • sprawy osobowe Wydziału
 • sprawy studenckie - tryb odwoławczy
 • przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń RWIL
 • udział w kolegium rektorskim i Senacie
 • nagrody i odznaczenia
 • koordynacja prac związanych z akredytacją kierunków studiów
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MNiSW - ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej WIL
 • koordynacja współpracy z zagranicą
 • współpraca z WRSS
 • współpraca z przemysłem, administracją samorządową oraz samorządem zawodowym
 • reprezentacja Wydziału na zewnątrz
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • wydziałowe remonty i inwestycje

Godziny przyjęć studentów: dyżury zawieszone do końca sierpnia br.

(dostępność Dziekana proszę potwierdzić w sekretariacie, tel. 12-628-23-01)

wtorki: 12.45-14.15
czwartki : 12.00-12.45

FOR FOREIGNERS:

Tuesday 12.45 p.m. - 2.15 p.m.
Thursday 12.00 p.m. - 12.45 p.m.

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK - I zastępca

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 • rozwój naukowy wydziału
 • zlecenia zajęć na studiach stacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • opracowywanie materiałów dla MNiSW- ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • sprawy socjalne studentów stacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów: dyżury zawieszone do końca sierpnia br.

poniedziałki: 9.15-10.45
czwartki: 12.45-14.15

FOR FOREIGNERS:
Monday     9.15 a.m. - 10.45 a.m.
Thursday 12.45 p.m. - 2.15 p.m.

 

PRODZIEKAN
dr inż. Dorota JASIŃSKA

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
 • program wymiany studentów (Erasmus)
 • fundusze strukturalne
 • zdalne nauczanie/e-learning
 • studia zamawiane
 • kształcenie ustawiczne - studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • koordynacja prac związanych z dostosowaniem programów studiów do wymogów KRK
 • kontakt z opiekunami lat i grup

Godziny przyjęć studentów:

wtorki: 10.45 - 12.15

piątki: 8.30 - 10.00

FOR FOREIGNERS:
Tuesday  10.45 a.m. - 12.15 p.m.
Friday 8.30 a.m. - 10.00 a.m.
 

PRODZIEKAN
dr inż. Marek BAUER

 • kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
 • kier. Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków prowadzonych na WIL i ich korekt
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych
 • praktyki studenckie
 • współpraca z przemysłem i administracją samorządową
 • promocja Wydziału
 • internetowa strona Wydziału
 • program wymiany pracowników naukowych (Erasmus)

Godziny przyjęć studentów: dyżury zawieszone do końca sierpnia br.

poniedziałki: 11.00-12.30

czwartki: 9.15-10.45

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

 • kier. Transport - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • kier. Budownictwo - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • koordynacja opracowania rozkładów zajęć na studiach niestacjonarnych
 • opracowanie projektów programów studiów niestacjonarnych i ich korekt
 • zlecenia zajęć na studiach niestacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • sprawy socjalne studentów studiów niestacjonarnych
 • studenckie koła naukowe

Godziny przyjęć studentów:

czwartki: 8.15-9.15

piątki: w godz.: 14.15-15.45

soboty: 01.03.2019 r., 09.03.2019 r., 06.04.2019 r., 18.05.2019 r., 01.06.2019 r., 15.06.2019 r.: w godz: 8.15-9.15
 
 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WIL
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

Godziny przyjęć słuchaczy: dyżury zawieszone do końca sierpnia br.

poniedziałki: 9.15-10.45
pok. 225b (II piętro, budynek główny)