Oferta współpracy Instytutu z gospodarką, profil wykonywanych prac i usług:

Instytut może współpracować:

 • z instytucjami centralnymi przy opracowywaniu wytycznych, metod obliczania i instrukcji;
 • z wyższymi uczelniami przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • z administracją lokalną przy wykonywaniu analiz i opracowywaniu programów poprawy sieci drogowej i kolejowej,
 • z lokalnymi zarządcami i biurami projektów przy wykonywaniu badań empirycznych, ekspertyz i projektowaniu nowych lub modernizowanych elementów komunikacyjnych.

Oferta obejmuje również szkolenia pracowników administracji oraz kadry inżynierskiej w formie kursów lub studiów podyplomowych.

Profil oferowanych prac i usług obejmuje swoim zakresem działalność naukowo-badawczą Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, a w szczególności dotyczy:Profil oferowanych prac:
•    analizy ogólne i szczegółowe bezpieczeństwa ruchu,
•    badania empiryczne charakterystyk ruchu
•    rozwój modeli ruchu z ich zastosowaniem do ocen sprawności, kosztów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
•    ekspertyzy naukowe funkcjonowania rozwiązań drogowych wraz z koncepcjami ich usprawnień,
•    projektowanie koncepcyjne dróg i węzłów, skrzyżowań, w tym małych rond, systemów organizacji ruchu,
•    oceny wpływu dróg i ruchu na środowisko, w tym hałasu drogowego
•    opracowania programów komputerowych wspomagających projektowanie dróg i skrzyżowań,
•    projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz projektowanie i optymalizacja składów mieszanek drogowych,
•    zastosowania geosyntetyków do remontu nawierzchni,
•    dobór i projektowanie konstrukcji nawierzchni w osiedlach mieszkaniowych i obszarach zabytkowych.
•    studia wykonalności przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją dróg szynowych, w tym także kolei górskich i przemysłowych,
•    badania stanu toru i diagnostyka wszystkich typów konstrukcji dróg szynowych,
•    opracowania technologii budowy i eksploatacji dróg szynowych i lotniskowych,
•    konsultacje przy projektowaniu budowie i modernizacji dróg szynowych oraz lotniskowych, również z uwzględnieniem problemów ekonomicznych,
•    kompleksowe badania ruchu i podróży,
•    opracowania studiów komunikacyjnych do planów zagospodarowania przestrzennego miasta, osiedla, gminy, rejonu,
•    kompleksowe oceny rozwiązań projektowych i studiów wykonalności inwestycji transportowych,
•    oceny celowości budowy obejść drogowych miast,
•    badania procesów i systemów transportowych oraz logistycznych (badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców; badania jakości usług przewozowych; analizy równości i równoważności w miejskim transporcie zbiorowym)
•    ekspertyzy naukowe z zakresu funkcjonowania miejskich i regionalnych systemów transportu zbiorowego
•    oceny efektywności ekonomicznej wariantów rozwoju systemu komunikacyjnego; również metodą wielokryterialnej oceny rozwiązań z uwzględnieniem wpływu na środowisko,
•    projektowanie usprawnień obsługi miasta komunikacją zbiorową,
•    kompleksowe oceny jakości i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej, w tym oceny punktualności, regularności kursowania, priorytetów w ruchu,
•    optymalizacja struktury łańcuchów logistycznych dostawy ładunków,
•    optymalizacja zasobów produkcyjnych przedsiębiorstw branży TSL (struktura taboru pojazdów, parametry magazynu, itd.),
•    opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw spedycyjnych na rynku usług transportowych,
•    szkolenia kadr inżynierskich obejmujące: inżynierię ruchu, projektowanie dróg i skrzyżowań, wdrażanie nowych technologii w budowie nawierzchni drogowych, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, miejski transport zbiorowy.

Dodatkowo Instytut może zaoferować badania i kursy w posiadanych laboratoriach:

 • Laboratorium inżynierii ruchu wyposażone w aparaturę do: pomiarów ruchu z wykorzystaniem rejestratorów mikroprocesorowych; pomiarów ruchu z wykorzystaniem techniki wideo; pomiarów prędkości pojazdów; pomiaru hałasu; komputerowej analizy obrazów wideo.
 • Laboratorium badawcze materiałów i nawierzchni drogowych, wyposażone w aparaturę do: badania materiałów kamiennych, kruszyw i lepiszcz; projektowanie składu mieszanek mineralno-bitumicznych, stabilizacji, chudych betonów cementowych i popiołowych; pomiaru szorstkości nawierzchni drogowych.
 • Dydaktyczne laboratorium komputerowe umożliwiające prowadzenie kursów komputerowych, dysponujące oprogramowaniem do:
  - przetwarzania danych, edycji tekstów i analiz statystyczno-graficznych,
  - inżynierii ruchu (CASINO, HCS, SIDRA, SOAP, SBSS, TRANSYT, PASSER),
  - projektowania geometrycznego dróg (AutoCAD, MicroStation, VESTRA, CARD),
  - projektowania konstrukcji nawierzchni.